درس ۱
فارسیخوش‌آمد گوییخدایی که ما را آفریده استآیا علم و مسیحیت با هم دشمن هستند یا دوست؟

درس ۲خدایی که می‌خواهد ما را نجات دهددر مورد ادیان دیگر چطور؟

درس ۳خدایی که برای او آفریده شده ایمشادی جاودانی رادر کجا بیابم؟

درس ۴خدایی که می‌خواهد ما را تسلی دهدچرا ما رنج می‌بریم؟

درس ۵خدایی که رابطه‌ها را دوست داردآیا برای مسیحی شدن نیاز دارم که به کلیسا بروم؟

درس ۶خدایی که برای ما مُردآیا خدا به فکر عدالت هست؟

درس ۷خدایی که می‌خواهد ما را متقاعد کندآیا لازم است ببینم تا ایمان آورم؟پاسخ